Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Scandinavian Business Certifications främsta uppdrag är att tillmötesgå krav och förväntningar från våra betydande intressenter genom systematiska, oberoende och objektiva revisionsgranskningar. Våra moderna arbetsmetoder och höga kompetens skapar och upprätthåller förtroende för våra tjänster.

Våra revisioner bygger på ett antal principer som säkerställer att vi uppnår likartade slutsatser under likartade förhållanden, ​oberoende av revisor. Principerna ger uppdragsgivaren ett mervärde i effektiva, tillförlitliga och förbättringsskapande revisioner som förbättringsredskap.

Våra revisionsprinciper innebär att:

  • vi genomför revisioner med integritet, full sekretess, oberoende och objektivitet.
  • vi rapporterar opartiskt, sanningsenligt och korrekt.
  • vi är noggranna, professionella och välgrundade i våra omdömen.
  • våra revisioner och dess slutsatser baseras på fakta och verifierbara belägg.

Genom våra interna processer säkerställer vi att vi uppfyller reglerande myndigheters krav på oss som organisation samt på våra tjänster.

Vi granskar och utvärderar interna processer och arbetssätt som ett led i ständig förbättring vår egen verksamhet.
Stockholm, 2015-11-30​

Ulf Nordstrand
VD​​