Certifikat

Certifikat

På denna sida finns aktuell information om vilka av våra kunder som har en certifiering från Scandinavian Business Certification.

Återkallande av Certifiering

Återkallande kan göras när certifierat bolag bryter mot reglerna kring certifiering
Skäl för återkallande är:

  • Avvikelser som inte hanteras
  • Genomför inte revisionsprogrammet enligt plan
  • Miljöbrott eller arbetsmiljöbrott
  • Allvarliga klagomål
  • Kunden har underlåtit att betala SBcert och fakturan har gått till inkasso

Återkallande skall alltid ske skriftligt, utom i de fall då kunden inte betalar. Då är avsaknaden av betalning beviset för att certifikatet skall återkallas.
Beslut om återkallning fattas av Certifieringskommittén.
Kundansvarig meddelar kunden beslutet.

Alla kunder som har indragna certifikat lägga ut på hemsidan. www.sbcert.se och tas bort från iafcertsearch samt certifiering.nu

Suspendering av certifikat

Certifieringar kan tillfälligt suspenderas av olika anledningar:

  • Frivillig suspendering (av kunden) av certifiering kan t.ex. göras vid flytt av lokaler, personalbrist etc.
  • Kundens ledningssystem har vid upprepade tillfällen eller allvarligt misslyckats med att uppnå certifieringskraven, och därmed visats sig ineffektivt.
  • Kunden har inte tillåtit Scandinavian Business Certification att genomföra revisioner när sådana är föreskrivna.
  • Om inget besök till huvudkontoret gjorts på 15 månader sen senaste besök. (Detta kan förlängas till 18 månader om det finns giltiga skäl till föresening)
  • Påminnelse för faktura har förfallit till betalning.

Beslut om suspendering tas av Certifieringskommittén. När beslut fattas om suspendering meddelas kunden omedelbart av kundansvarig.
Under suspenderingsperioden får kunden inte på något sätt hänvisa till deras ledningssystem är certifierat.

Reduktion av omfattning

Certifieringskommittén kan besluta om reduktion av omfattning baserat på tillkortakommanden i kundens ledningssystem.
Vissa krav i standardens uppfylls inte. Detta kan vara genom upprepade avsteg eller enstaka allvarliga avsteg. De delar som inte uppfylld kan då reduceras bort från certifikatets omfattning.

Överklagande

Om kunden inte svara på meddelandet inom 30 dagar återkallas certifikatet.
Kunden har rätt att överklaga beslutet se http://sbcert.se/complaints-and-information/

Utgivna certifikat

Suspenderade certifikat

Återkallade certifikat

På egen begäran har ovanstående kunder valt att avsluta sina certifieringar.

 

Kristineamnsbostäder, sista dag för giltighet 2020-06-30
Stafettläkarna, sista dag för giltighet 2020-10-09.
Avicura, sista dag för giltighet 2020-10-09.