Opartiskhet

Opartiskhet

Vårt åtagande för Opartiskhet

För Scandinavian Business Certification​ är det viktigt att vi tillhandahåller en tjänst som kännetecknas av integritet, förtroende och objektivitet i alla relationer med våra kunder.

För att säkerställa att vår verksamhet inte påverkas av externa intressen och att certifieringsprocessen sker oberoende och på ett opartiskt sätt, riskbedömer vi löpande våra relationer. Alla anställda och underkonsulter skriver på en uppförandekod/sekretessavtal där personerna garanterar konfidentialitet och opartiskhet.

Scandinavian Business Certification bedriver certifieringsverksamhet och lyder under det regelverk som omfattas av detta. Det är inte tillåtet för Scandinavian Business Certification att bistå företag och organisationer med råd och rådgivning angående utveckling av ledningssystem. Detta gäller t ex dokumentation av ledningssystem, rådgivning om beslut eller implementeringslösningar för ledningssystem.

VD på SBcert granskar uppdraget tillsammans med kundansvarig och säkerställer att det genomförs utan att opartiskhet och integritet kan ifrågasättas.

Granskningsnämnd

Scandinavian Business Certification har en granskningsnämnd som regelbundet granskar vår verksamhet för att säkerställa att den drivs med oberoende och objektivitet. Nämndens uppgift är att:

  • Bidra till att stärka opartiskheten i certifieringsverksamheten
  • Motverka att kommersiella och andra intressen påverkar certifieringsverksamheten
  • Ge råd i frågor som rör förtroendet för certifiering
  • Granska verksamheten för att säkerställa att den följer våra riktlinjer och rutiner
  • Granska så att inte särintressen blir dominerande
  • Hantera klagomål/överklagande av certiferingsbeslut

Överklagande av beslut

Scandinavian Business Certifications revisorer strävar alltid efter att göra en bedömning utifrån de bevis som presenteras vid revisionen. Certifieringskommittén baserar sitt beslut på revisionsrapporten och annan tillgänglig fakta. Känner du som kund att beslutet är felaktigt, finns det alltid möjlighet att överklaga ett certifieringsbeslut.

Överklagande skall ske direkt till granskningsnämnden via e-post: granskningsnamnd@sbcert.se
För överklagande av beslut skall följande alltid anges:

  • Namn och organisationnummer
  • Syfte med överklagan
  • Eventuella belägg för er överklagan

Överklagande av certifieringsbeslut måste göras inom sex veckor efter certifieringskommitténs beslut.

Rutin för överklagande

När granskningsnämnden får in ärendet, tillsammans med eventuellt underlag, kommer ärendet att beredas.

När beredningen är genomförd, kommer beslutsunderlaget att skickas till berörda parter, klagande och Scandinavian Business Certification, för översyn och eventuellt ytterligare kompletteringar.

När alla kompletteringar är införda i underlaget, granskas det av granskningsnämnden som lämnar en skriftlig bedömning med kommentarer, beslut i ärendet samt grunderna för beslutet.

Beslutet meddelas den klagande parten och Scandinavian Business Certification. I de fall ​Scandinavian Business Certification har gjort fel skall korrigerande åtgärder vidtas. Granskningsnämnden beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.