Sekretess

Sekretess

Våra revisorer ska iaktta försiktighet vid hantering av information som delges under sitt arbete. All information som hanteras under revisionen ses som konfidentiell. Information som rör revision får inte användas på ett otillbörligt sätt. Informationen får inte vidarebefordras till tredje part, såvida inte denna part har laglig rätt till denna information.

Detta regleras i vår uppförandekod, samt i de avtal varje revisor måste skriva under för att arbeta för Scandinavian Business Certification.