Synpunkter

Information

Har du frågor som rör vår verksamhet, vill ha information eller andra synpunkter, maila till: ulf.nordstrand@sbcert.se

​Ditt ärende kommer då att hanteras av lämplig person. Synpunkter på verksamheten kommer att tas upp av ledningsgruppen. För klagomål se nedan.
Svar kommer att erhållas via mail och ni kommer löpande att informeras hur ert ärende hanteras.​

Klagomål

Om du som kund är missnöjd med något i vår hantering, kan du framföra ett formellt klagomål till VD, via e-post:ulf.nordstrand@sbcert.se

Klagomålet skall hanteras på för kunden bästa sätt. Målet är alltid att kunden skall bli nöjd med den tjänst som SBcert levererar. Ärendet skall handläggas av någon som inte varit inblandad i klagomålet.

När ett klagomål inkommer skall de beredas av VD inför nästkommande ledningsgruppsmöte.

Inför ledningsgruppsmötet:

  • VD kontaktar kund och samlar in information om klagomålet.
  • VD lägger upp en avvikelsen i avvikelseloggen.
  • VD kontaktar och diskuterar problemet med den berörda kundansvarige, samt vid behov revisor eller andra inblandade.

På ledningsgruppsmötet:

  • VD redogör för avvikelsen och förslag på åtgärd om sådan finns.
  • Ledningsgruppen diskuterar och beslutar i ärendet. Om ärendet är komplext eller omfattande, så kan flera möten behövas innan beslut fattas.

Efter beslut:

  • VD eller kundansvarig presenterar SBcerts lösning samt eventuell kompensation om sådan är aktuell.
  • VD eller kundansvarig följer upp utfallet och återrapporterar detta till ledningsgruppen.
  • Ärendet stängs i avvikelseloggen.