Tjänster

ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemsstandard för kvalitet.

Organisationer har en stor utmaning i att både uppfylla ställda krav och samtidigt identifiera och möta framtida behov och förväntningar, ISO 9001 utgör grunden för ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.

Ett ledningssystem baserat på ISO 9001 utgör ett strategiskt beslut för en organisation och är ett verktyg som förbättrar organisationens prestanda och säkerställer att produkter och tjänster möter kundkrav och författningskrav. Det ger förutsättningar för ökad kundnöjdhet.

Standarden bygger på den välkända PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act) med fokus på processer, hantering av risker och möjligheter samt organisationens mål och handlingsplaner för ständig förbättring.

ISO 14001

ISO 14001 är en ledningssystemsstandard för miljö.

En av vår tids största utmaningar är ett hållbart samhälle i balans, som inte sätter framtida generationers livsvillkor på spel. ISO 14001 kan hjälpa organisationer att systematiskt förbättra sin miljöprestanda och utveckla sin verksamhet utifrån ett livscykelperspektiv.
Ett ledningssystem baserat på ISO 14001 är ett verktyg som hjälper organisationer att identifiera sina miljöaspekter, lagar och andra krav samt styrning av processer och dagligt arbete för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet, direkt eller indirekt.

ISO 45001

ISO 45001 är en ledningssystemsstandard för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

En arbetsgivare har ett övergripande ansvar att säkerställa en säker arbetsplats och förebygga ohälsa, både för anställda och för annan personal som utför arbete inom organisationens verksamhetsområde.
Ett ledningssystem baserat på ISO 45001 hjälper organisationer att systematiskt identifiera risker och faror, förebygga olyckor och minska risker i arbetsmiljön. Ledningssystemet ger förutsättningar att möta och implementera lagar och krav i ett tidigt skede.

ISO 39001

ISO 39001 är en ledningssystemsstandard för Trafiksäkerhet.

Olyckor och tillbud i trafiken är ett samhällsproblem och leder till personligt lidande och omfattande ekonomiska kostnader för samhället. Grunden utgör Nollvisionen, att vi ska eftersträva att ingen ska dödas eller skadas i trafiken.
Ett ledningssystem baserat på ISO 39001 hjälper organisationer att på ett systematiskt sätt förebygga trafikolyckor och minska risker i trafiksituationer.

ISO 27001

ISO 27001 är en ledningssystemsstandard för informationssäkerhet.

ISO/IEC 27001 är ett utmärkt ramverk som hjälper organisationer att hantera och skydda sina informationstillgångar så att de förblir säkra och säkra. Det hjälper dig att kontinuerligt granska och förfina hur du gör detta, inte bara för idag utan också för framtiden. Således skyddar ISO/IEC 27001 ditt företag, ditt rykte och tillför värde.
Standarden bridrar till att:
• Identifiera risker för din företagsinformation och minimera dem
• Förbättra rykte och intressenternas förtroende
• Öka medvetenheten om informationssäkerhet
• Minska personalrelaterade informationssäkerhetsöverträdelser
• Håll dig uppdaterad och följ relevant lagstiftning

ISO/IEC 27701 är en utvidgning av ISO/IEC 27001 med fokus på integritet. En internationell ledningssystemstandard, den ger vägledning om skyddet av privatlivet, inklusive hur organisationer ska hantera personlig information, och hjälper till att visa att de följer sekretessregler runt om i världen. För att blir certifierad för ISO/IEC 27701 krävs att man har eller certifierar sig för ISO/IEC 27001 samtidigt. Det går inte att ha ISO/IEC 27701 utan att vara certifierad för ISO/IEC 27001.

Sbcert har ett stort partnernärverk inom informationssäkerhet och kan erbjuda erfarna revisorer inom alla områden och för alla branscher. Alla våra informationssäkerhetsrevisorer har gedigen IT erfarenhet och hög kompetens inom cybersäkerhet.

ISO 26000

ISO 26000 är en vägledande ledningssystemsstandard som kan integreras i ledningssystemet och som ger rekommendationer kring socialt ansvarstagande (SR - Social Responsibility) och Företags samhällsansvar (CSR - Corporate Social Responsibility).

ISO 26000 är ett utmärkt ramverk med riktlinjer till egen verksamhet och leverantörskedjor som hjälper att hantera och fokusera på det sociala ansvarsarbetet samt att kontinuerligt granska och förfina hur detta görs, inte bara för idag utan också för framtiden.
En ISO 26000 verifiering bidrar till starka relationer med partners, myndigheter, media, leverantörer, intressenter, kunder och samhället där ni är verksamma. Riskhanteringen förbättras, och därmed minskar sannolikheten för konflikter med intressenter och dålig publicitet.
Ett bra rykte lyfter även stoltheten hos medarbetare och företaget blir attraktivt vid rekryteringar. Även bland investerare och finansiella instanser förenklar det valet när det gäller att investera i etiskt sunda organisationer.
Standarden innehåller sju grundprinciper som ska genomsyra det sociala ansvarsarbetet, och de kan ses som obligatoriska att behandla för de organisationer som ska tillämpa innehållet i ISO 26000.
Grundprinciper för socialt ansvarstagande:
• Ansvarsskyldighet som en organisation har för den påverkan som dess beslut och aktiviteter har på samhället och miljön.
• Transparens
• Etiskt uppträdande
• Respekt för intressenterna
• Respekt för lagen och internationella regler
• Efterlevnad av internationella uppförandenormer
• Respekt för mänskliga rättigheter.
ISO 26000 innehåller även sju konkreta sakfrågor där varje företag eller organisation kan välja vilken eller vilka frågor de vill fokusera på.
• Organisationsstyrning
• Mänskliga rättigheter
• Arbetsvillkor
• Miljö
• Ansvarsfulla affärsmetoder
• Konsumentfrågor

Välj en pålitlig skandinavisk certifieringspartner. SB Cert är en pålitlig leverantör med stort kundfokus!

Offertförfrågan